Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Blog

Od User

Pracovná zdravotná služba - povinnosti zamestnávateľa

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia účinnej od 01.08.2014

Novela č. 204/2014 Z.z. zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (zákon č. 355/2007 Z.z.) účinná od 01.08.2014 zavádza zmenu, podľa ktorej musia zamestnávatelia povinne zabezpečovať zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov. Doposiaľ sa takéto opatrenie vzťahovalo len na rizikových pracovníkov, teda 3. a 4. kategórie.

Povinnosť zamestnávateľa sa líši v závislosti od zaradenia zamestnancov do jednotlivých kategórií zamestnaní:

1. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1. a 2. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami týchto zamestnancov nasledovne:

 1. využitím tímu pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktorú Vám môže plne zabezpečiť naša spoločnosť SAFIRS, s.r.o.,
 2. prostredníctvom odborne spôsobilého pracovníka
  • samostatne lekárom (so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci, hygiena práce a pracovné lekárstvo, verejné zdravotníctvo alebo hygiena a epidemiológia),
  • samostatne verejným zdravotníkom, diplomovaným asistentom hygieny a epidemiológie, asistentom hygieny a epidemiológie, asistentom hygienickej služby, iným zdravotníckym pracovníkom so špecializáciou v odbore hygiena pracovných podmienok alebo hygiena životných alebo pracovných podmienok,
  • samostatne bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.

2. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 3. a 4. zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami týchto zamestnancov s využitím tímu PZS.

Zamestnávateľ môže PZS zabezpečiť:

 • vlastnými odbornými zamestnancami
 • dodávateľským spôsobom prostredníctvom tímu PZS, ktorý je držiteľom oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie alebo prostredníctvom zdravotníckeho pracovníka s príslušnou špecializáciou, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá vykonáva niektoré činnosti PZS samostatne v rozsahu zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 1. alebo 2. kategórie – všetko súvisiace s PZS Vám profesionálne zabezpečí spoločnosť SAFIRS, s.r.o

Lekárske prehliadky je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre:

 • zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce (3. a 4. kategória),
 • zamestnancov, ktorých zdravotná spôsobilosť sa vyžaduje podľa osobitných predpisov,
 • zamestnancov pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej kategórie na tom istom pracovisku,
 • zamestnancov, ak nevykonávali prácu dlhšie ako 6 mesiacov zo zdravotných dôvodov a ich práca je zaradená do 2., 3. alebo 4. kategórie

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť splnenie vyššie uvedených povinností v lehote do 31. 12. 2014. Ak ešte nemáte služby pracovnej zdravotnej služby zabezpečené kontaktujte nás a my Vám promptne urobíme nápravu.

Prečítajte si viac o službách pracovnej zdravotnej služby zabezpečovaných spoločnosťou Safirs, s.r.o.

Za nesplnenie povinností je možné zamestnávateľovi udeliť pokutu až do výšky 20.000 €. Na splnenie povinností zamestnávateľom vyplývajúcich mu z novely č. 204/2014 Z.z. zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia budú dohliadať pracovníci regionálnych úradov verejného zdravia.