Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Blog

Od User

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Lekárske preventívne prehliadky sú cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu a na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia. Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci možno včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou.

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu le¬kárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Táto povinnosť zamestnávateľovi vyplýva z 5 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007Z. z.").

pzs tlakZdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu sa posudzuje vo vzťahu ku všetkým zdraviu škodlivým faktorom, ktoré sú súčas¬ťou výkonu práce a vo vzťahu k pracovným podmienkam, za ktorých sa práca vykonáva. Najvýznamnejšími zdraviu škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia, ktoré môžu spôsobiť poškodenie zdravia zamestnancov, sú fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, neionizujúce žiarenie - infračervené žiarenie, ultrafialové žiarenie, lasery, elektromagnetické žia¬renie), chemické faktory (rôzne chemické látky a zmesi, karcinogény, mutagény), biologické faktory (baktérie, vírusy, huby-plesne, parazity) a iné faktory práce a pracovného prostredia, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú najmä jeho fyziologické funkcie {napr. fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž, záťaž teplom, záťaž chladom, senzorická záťaž - záťaž zraku, sluchu).

Lekárske preventívne prehliadky nie sú povinné pre všetkých zamestnancov. Sú ale povinné pre:

 • práce zaradené do 3. a 4. kategórie,
 • pre práce pri ktorých sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitných predpisov (ako napríklad nočná práca, práca mladistvých alebo vodiči z povolania),
 • u zamestnancov pri opakovanom výskyte choroby z povolania na tom istom pracovisku,
 • u zamestnancov, ktorí zo zdravotných dôvodov nevykonávali prácu zaradenú do 2., 3. a 4. kategórie dlhšie ako 6 mesiacov.

Druhy preventívnych prehliadok u rizikových prác:pzs nastroje

 • vstupné (pred nástupom do práce),
 • pred zmenou pracovného zaradenia,
 • výstupné (pri skončení pracovného vzťahu) ,
 • následné (ak zamestnanec pracoval s rizikovým faktorom s neskorým následkom na zdravie).

Frekvencia lekárskych  preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci sa posudzuje:

 • jedenkrát za 2 roky u zamestnanca, ak vykonávajú práce zaradené do 3. kategórie,
 • jedenkrát za rok u zamestnanca, ak vykonávajú práce zaradené do 4. kategórie,
 • práce, pri ktorých sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitných predpisov (napr. Zákonník práce – nočná práca). 

Mladiství zamestnanci sú povinní podrobiť sa lekárskym vyšetreniam vždy: 

 • pred preradením na inú prácu,
 • pravidelne podľa potreby, najmenej 1 x ročne.

pzs ctrl 2

Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby sa zamestnanci pracujúci v noci podrobili posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci vždy:

 • pred zaradením na nočnú prácu,
 • 1 x ročne,
 • kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce,
 • ak o to požiada tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov (Zákonník práce).

 

Ak zamestnanci vykonávajú rizikové práce alebo fyzické osoby uchádzajúce sa o zamestnanie budú vykonávať rizikové práce, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u týchto osôb môžu vykonávať len lekári pracovnej zdravotnej služby s určenou špecializáciou (v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo služby zdravia pri práci alebo lekári so špecializáciou všeobecné lekárstvo v tíme pracovnej zdravotnej služby pod vedením, ,,pracovných“ lekárov).

Lekárske preventívne prehliadky u osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie, ktorých zdravotná spôsobilosť na prácu sa vyžaduje podľa osobitných predpisov okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby vykonávajú aj lekári so špecializáciou všeobecné lekárstvo alebo so špecializáciou pe­diatria poskytujúci všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, ktorí nie sú v tíme pracovnej zdravotnej služby, tzn. aj praktickí obvodní lekári, s ktorými majú osoby (poistenci) uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

pzs dokumentacia

Za vyslanie zamestnancov na lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci v stanovených termínoch zodpovedá zamestnávateľ alebo ním určená osoba.

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada, uhrádza zamestnávateľ.

Nakoľko portfólio služieb spoločnosti Safirs, s.r.o. zahŕňa aj pracovnú zdravotnú službu radi na Vaše prípadné otázky zodpovieme a poradíme Vám. Naším cieľom je chrániť Vaše záujmy a tak prispieť k Vášmu úspechu a spokojnosti.