Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Blog

Od User

Covid19 opatrenia na Slovensku - Lex korona

Vládny kabinet schválil 24.06 2020 balík 114-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska. Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 10 ministerstiev. Cieľom návrhu je všestranná podpora podnikateľského sektora pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19. Návrh zákona obsahuje opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Vyberáme opatrenia ktoré sa priamo týkajú oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.


 31. Zrušenie povinnosť vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v mikropodnikoch a v podnikoch, ktoré vykonávajú činnosť v „nerizikových“ odvetviach.

V § 19 ods. 1, zákona č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle neskorších predpisov, ktorý ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť vymenovať jedného zamestnanca alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, a to na základe návrhu príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov, sa v záujme znižovania administratívnej záťaže navrhuje ustanoviť, že táto povinnosť sa vzťahuje na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 10 zamestnancov alebo ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1. Zamestnávateľ, na ktorého sa nebude po novom vzťahovať uvedená povinnosť, bude mať naďalej možnosť vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť za tých istých podmienok. Na zamestnávateľa, ktorý nebude povinný podľa odseku 1 vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, v prípade, že zástupca nebude vymenovaný, sa bude naďalej vzťahovať ustanovenie § 19 ods. 4, v zmysle ktorého bude povinný plniť povinnosti, ktoré má voči zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť, priamo voči zamestnancom.

Uvedená zmena zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je realizovaná článkom XVII bod č.2 zákona č. 198/2020 Z.z., konkrétne:

V § 19 ods. 1 sa slová „Zamestnávateľ je povinný“ nahrádzajú slovami „Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej desať zamestnancov alebo ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1, je povinný a iný zamestnávateľ môže“.

Účinnosť je od 21.07.2020 do 31.08.2020

35. Zúžiť povinnosť zamestnávateľa aktualizovať a vyhodnocovať koncepciu politiky BOZP.

V súčasnosti je zamestnávateľ povinný koncepciu politiky BOZP vypracovávať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať. Pravidelnosť vyhodnocovania nie je v zákone vymedzená presnými časovými intervalmi. V záujme spresniť túto neurčitú povinnosť, a to bez kladenia zbytočnej administratívnej záťaže na zamestnávateľa, sa navrhuje výslovne upraviť, že koncepcia sa bude nielen aktualizovať „podľa potreby“, ale aj vyhodnocovať „podľa potreby“. Prináša to väčšiu voľnosť zamestnávateľovi, aby ten sám posúdil, kedy je už vyhodnotenie koncepcie potrebné, pričom sa môže realizovať aj v nepravidelných intervaloch. Táto väčšia voľnosť má nahradiť plnenie výlučne administratívnej požiadavky v snahe dodržať určitú pravidelnosť v prípade, keď to nie je potrebné.

Uvedená zmena zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je realizovaná článkom XVII bod č.1 zákona č. 198/2020 Z.z., konkrétne:

V § 6 ods. 1 písm. k) sa slová „vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby“ nahrádzajú slovami „vypracovať a podľa potreby vyhodnocovať a“.

Účinnosť je od 21.07.2020 do 31.08.2020

36. Upraviť oprávnenie inšpektora práce nariadiť odstránenie zistených nedostatkov z „ihneď“ na primeranú lehotu s možnosťou predĺženia.

Na plnenie opatrení podľa § 12 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z., ktoré sú taxatívne vymenované v § 12 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z., inšpektor práce určuje primeranú lehotu. V záujme zosúladenia právnej úpravy a vypustenia neurčitého časového pojmu „ihneď“ sa navrhuje do ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. doplniť aj opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. (nariadiť odstránenie zistených nedostatkov), plnenie ktorého mohol doteraz inšpektor práce požadovať ihneď alebo určiť lehotu. Okrem toho sa do § 12 ods. 3 dopĺňa, že takto určenú primeranú lehotu môže inšpektor práce na žiadosť kontrolovaného subjektu predĺžiť.

Uvedená zmena zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce je realizovaná článkom XVIII bod č.1 zákona č. 198/2020 Z.z., konkrétne:

1. V § 12 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „ihneď alebo v lehotách ním určených“.

2. V § 12 ods. 3 sa za slová „písm. a),“ vkladá slovo „b),“ a na konci sa pripája táto veta: „Inšpektor práce je oprávnený na žiadosť kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, v odôvodnených prípadoch určenú lehotu predĺžiť.“

Účinnosť je od 21.07.2020 do 31.08.2020