Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Blog

Od User

Novelizácia zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

Novelizácia zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

Aktuálne zmeny s platnosťou od 21. 7. 2020

Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorý sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Dňa 21. 7. 2020 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a  dopĺňajú niektoré zákony SR z dôvodu zlepšenia podnikateľského prostredia v SR.  Tieto zmeny sa týkajú aj zákona č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

Uvádzame stručný prehľad zmien:

s miernou úpravou (vyznačenou modrou farbou) ostáva v platnosti § 30 ods. 1:

Každý zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorov práce a pracovného prostredia s vypracovaním posudku o riziku a kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík:

 • toto posúdenie je povinný vykonať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a mať o tom písomný dokument
 • opakovať pri každej zmene pracovných podmienok opakovať raz za 24 mesiacov pri profesiách zaradených do 2. kategórie prác (zmena z 18 mesiacov)
 • opakovať raz za 1 rok pri profesiách zaradených do 3. a / alebo 4. kategórie prác

V prípade, že bola zistená pri opakovaných posúdeniach zmena, vypracuje PZS nový posudok o riziku. V prípade, že zmeny nenastali, PZS o tom vypracuje písomný záznam. 

Prevádzkové poriadky:

 • Musia byť vypracované pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do 2., 3. alebo 4. kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík v prípade, že to ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy

Vysvetlenie PZS: tzn. že prevádzkový poriadok musí byť  vypracovaný:

 • pri zaradení prác do 3. alebo 4. kategórie - pre všetky faktory práce okrem psychickej záťaže
 • pri zaradení prác do 2. kategórie -  pre vybrané faktory práce (tam, kde to ustanovujú osobitné predpisy, napr. chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, všetky druhy žiarenia vrátane laserov)
 • Musia byť vypracované pre všetky činnosti, kde to ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy, t. j. napr. pre ubytovacie zariadenia, telovýchovné zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia pre deti a mládež, zdravotnícke zariadenia, kúpaliská, pohrebné služby, zariadenia sociálnej starostlivosti, zariadenia spoločného stravovania.
 • Ruší sa  schvaľovanie prevádzkových poriadkov pre určité činnosti na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) vydaním rozhodnutia na schválenie prevádzkového poriadku.

Tzn. že prevádzkové poriadky musia byť vypracované, ale nemusia byť schválené rozhodnutím RÚVZ. Toto platí pre prevádzky ako sú ubytovacie zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, telovýchovné zariadenia, zariadenia spoločného stravovania. Zároveň sa nemusia schvaľovať rozhodnutím prevádzkové poriadky pre prácu s lasermi, pri zvýšenej fyzickej záťaži, pri zvýšenej záťaži teplom/chladom, v expozícii hluku, vibráciám.

Výnimky tvorí prevádzkové  poriadky pre:

 • zariadenia pre deti a mládež (ostáva v platnosti § 24 uvedeného zákona)
 • zariadenia sociálnych služieb (ostáva v platnosti § 52 ods. 6 tohto zákona)
 • zdravotnícke zariadenia (ostáva v platnosti § 52 ods. 5 tohto zákona)
 • kúpaliská (ostáva v platnosti § 19 ods. 7 tohto zákona)
 • pohrebné služby (podľa §8,9 zákona 131/2010 v znení n. p.)
 • prácu s chemickými faktormi, karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, biologickými faktormi, elektromagnetickým žiarením, ionizujúcim žiarením (podľa osobitných predpisov – nariadení vlády, vyhlášok MZ SR)

ktoré musia byť predložené na RÚVZ k schváleniu rozhodnutím.

Rozhodnutie RÚVZ na uvedenie priestorov do prevádzky, popr. zmeny v ich prevádzkovaní, musí mať každý zamestnávateľ pre svoju prevádzku.

Toto ustanovenie neplatí pre:

 1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky pri zmene  osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky
 2. ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou
 3. telovýchovno - športové zariadenia
 4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
 6. administratívne priestory
 7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín

Uvedené prevádzky pri ich vzniku a začatí činnosti sú povinné najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ)

 1. oznámiť písomne
  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa
  2. miesto prevádzky
  3. názov prevádzky, špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky
  4. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky
 2. predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.

V prípade, že ste predložili na RÚVZ žiadosť na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky, pričom podľa novelizácie sa na Vás táto povinnosť už nevzťahuje, toto konanie bude v zmysle zákona dokončené podľa predpisov platných v čase podania žiadosti – t. j. vydaním rozhodnutia.

Ruší sa povinnosť zamestnávateľov, ktorí majú zamestnancov zaradených do 2. kategórie prác vykonávať každoročné elektronické hlásenie na Úrad verejného zdravotníctva SR  o počtoch zamestnancov. Toto hlásenie bolo vykonávané v minulých 2 rokoch  v mesiacoch január – február.

Zariadenia spoločného stravovania – vstup so spoločenským zvieraťom

V § 26 sa  vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„Obmedzenie vstupu zvierat do zariadení spoločného stravovania sa nevzťahuje na zariadenia verejného stravovania a umožňuje sa vstup spoločenských zvierat, ak vstup osoby so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania. Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je povinný zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky, ktoré sú určené na konzumáciu stravy a prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.

Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti  orgánmi verejného zdravotníctva:

 • naďalej ostáva v platnosti, že RÚVZ vydávajú osvedčenia podľa § 15, t. j. na výkon epidemiologicky závažných činností, na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami, na DDD, spracovanie húb, prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby podľa §15.
 • zmena nastáva  v čase krízovej situácie z dôvodu pandémie COVID-19:
 • § 16 ods. 36: „Počas krízovej situácie sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15, ak príslušný orgán verejného zdravotníctva neurčí inak“ (tzn. že je potrebné overiť priamo na miestne príslušnom RÚVZ, či osvedčenia v čase pandémie vydávajú alebo nie).
 • § 16 ods. 37: „Ak príslušný orgán verejného zdravotníctva neurčí inak, v čase krízovej situácie sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami a na prácu s DDD nahrádza dokladmi o vzdelaní určenými zákonom 355/2007 Z. z. a dokladom o odbornej príprave od vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.“ (tzn. že danú problematiku je potrebné konzultovať  priamo na miestne príslušnom RÚVZ  v sídle kraja).

Na vykonávanie činností ako je meranie fyzikálnych faktorov v pracovnom alebo životnom prostredí na účely posudzovania  ich vplyvu na  zdravie  (napr. meranie hluku, vibrácií na pracoviskách apod.) sa požaduje, aby túto činnosť vykonávala osoba odborne spôsobilá, s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a s 3 rokmi odbornej praxe. Ruší sa povinnosť akreditácie  spoločností na činnosti súvisiace so zisťovaním a meraním fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí.  Tzn. že meranie fyzikálnych faktorov  na pracoviskách už nemusí vykonávať spoločnosť s akreditáciou.

Vypracovala  dňa 22. 7. 2020  MUDr. Soňa Cisariková, vedúca oddelenia pracovnej zdravotnej služby