Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Blog

Od User

Odporúčanie pre zamestnávateľov školských zariadení

https://www.aktuality.sk/clanok/798271/inspekcia-prace-vysetruje-utok-vo-vrutkach-ako-smrtelny-pracovny-uraz/

tak Vám ako Vaša bezpečnostnotechnická služba dávame do pozornosti povinnosť zamestnávateľa v zmysle par. 6, ods. (7),  Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch (vrátane detí, žiakov, študentov, rodičov a iných osôb, ktoré vstupujú do priestorov školy), preto odporúčame zamestnávateľom/vedeniu všetkých školských zariadení prijať v rámci možností nasledovné opatrenia/bezpečnostné pokyny, ktoré zamestnávateľ zahrnie do „PREVÁZKOVÉHO PORIADKU“.

Odporúčame, aby prevádzkový poriadok školských prevádzok/budov obsahoval okrem určenia prevádzkovej doby aj režim uzamykania a kontroly uzamknutých priestorov a zodpovedných osôb za vykonávanie kontroly uzamknutia budov a vstupu na takzvané „režimové pracovisko“.

V rámci možností odporúčame prijať nasledovné opatrenia, ako sa preventívne správať, aby bolo možné zabrániť nepovolanému vstupu do školských zariadení:

  • Zamedziť prístup nepovolaným osobám do priestorov školy:  zamykať vstupné vchodové dvere, vykonať opatrenia kde je to technicky možné na uzamknutie dvoch po sebe nasledujúcich vstupných vchodov/bariér.
  • Kontrola vstupu do priestorov školy: neotvárať vchodové dvere na diaľku cez elektronického vrátnika bez toho, aby sa zamestnanec školy, resp. poverená osoba presvedčil/a, kto vstupuje do školských priestorov.
  • Dozor vykonávajúca osoba: určiť zodpovednú osobou z radov zamestnancov školy, ktorá bude pri vstupných dverách vykonávať dozor.
  • Monitorovať pohyb osôb v škole, ktoré boli do priestorov školy vpustené:  vykonávať podľa technických možností prevádzkovateľa budov, napríklad: osobná kontrola zamestnancami školy, vnútorný a vonkajší kamerový systém.
  • Technické zabezpečenie proti násilnému vniknutiu do priestorov školy: vchodové dvere napr. sklenené výplne zabezpečiť mrežami, iné technické opatrenia.
  • Mimoriadna situácia:  kontaktovať záchranné zložky (tiesňový hovor na tel. číslo 112).