Contact form

Contact us

Služba: Prevádzkovanie hasičských jednotiek

Služba: Prevádzkovanie hasičských jednotiek

Neustálym nadobúdaním teoretických vedomostí s následným praktickým výcvikom, uplatňovaním progresívnych spôsobov hasenia a súčasným využívaním modernej hasičskej techniky dokážeme plniť aj tie najnáročnejšie úlohy v oblasti požiarnej represie pri likvidácii požiarov, ekologických zásahov ako aj iných mimoriadnych udalostí. 

 

Spoločnosť Safirs, s.r.o. je najväčším komplexným prevádzkovateľom hasičských jednotiek a naším prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníka s celkovým zabezpečením činnosti hasičskej jednotky, a preto celkový systém fungovania zabezpečujeme vždy v úzkej súčinnosti so zákazníkom. Výsledkom je dobre fungujúci a merateľný systém riadenia hasičskej jednotky s ohľadom na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a na potreby zákazníka.

 

Naše služby poskytované pri prevádzkovaní hasičských jednotiek okrem iných zahŕňajú:

 • likvidácia vzniknutých požiarov,
 • likvidácia následkov výbuchov, ekologických havárií a iných mimoriadnych udalostí,
 • záchrana osôb z nebezpečných priestorov,
 • služba havarijnej odozvy na zdolanie ZPH,
 • požiarne asistencie na miestach s nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • poskytovanie predlekárskej prvej pomoci,
 • detekcia plynov a pár,
 • výpomoc s využitím výškovej techniky,
 • kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie predpisov v oblasti OPP a BOZP,
 • kontrola požiarno-technických zariadení (PHP, hydranty, vodovody, EPS,....),
 • a iné na základe dohody so zákazníkom.

 

 

V záujme poskytovania komplexných služieb Vám naša spoločnosť súčasne ponúka aj kvalitné a efektívne služby v oblasti požiarnej prevencie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevencii závažných priemyselných havárií a iných doplnkových služieb.

 

Výhodou spolupráce s nami je možnosť poskytovania služieb ako ,,ALL IN ONE PACKAGE.‘‘

 

V snahe garantovať vysokú odbornú úroveň svojich zamestnancov pripravených na profesionálne riešenie akejkoľvek vzniknutej situácie, spoločnosť Safirs, s.r.o. venuje veľkú pozornosť aj odbornej teoretickej príprave a vzdelávaniu svojich zamestnancov a to vo vlastnom akreditovanom školiacom stredisku, ktoré je počtom absolventov najväčším súkromným školiacim strediskom v tejto oblasti.

 

Základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek (ZHÚ, ZHZ) a členov dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO):

Odbornú prípravu zamestnancov ZHÚ, ZHZ ako aj členov DHZO vykonávame od roku 2009 na základe oprávnení udelených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a v súčasnosti sme počtom úspešných absolventov najväčším súkromným školiacim strediskom v danej oblasti.

Odbornú prípravu hasičov zastrešujú tímy odborníkov a skúsených lektorov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zásahovej činnosti ako aj vzdelávania zamestnancov ZHÚ, ZHZ ako aj členov DHZO.

Cieľom základnej prípravy pre budúcich hasičov je získanie a osvojenie si požadovaných znalostí, zručností a návyky potrebné na vykonávanie záchranných prác potrebných pri zdolávaní požiaru a iných mimoriadnych udalostí.

 

Spoločnosť Safirs, s.r.o. zabezpečuje vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiarov s cieľom:

Analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru (AVNP) spracúva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“).

Výsledkom analýzy je:

 1. a) posúdenie
 • nebezpečenstva vzniku požiarov v objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa
 • podmienok vykonania účinného zásahu a evakuácie osôb a majetku
 • vybavenia požiarneho úseku, objektu alebo priestoru požiarnotechnickými zariadeniami
 • výdatnosti zdrojov vody na hasenie požiaru a ochladzovanie 
 1. b) určenie
 • najväčšej plochy predpokladaného požiaru výpočtom
 • prevereného času dojazdu prvých posilových hasičských jednotiek
 • potrebného množstva a druhu hasiacej látky na zdolávanie požiaru a na ochladzovanie
 • minimálneho početného stavu hasičskej jednotky potrebného na účinné zdolanie predpokladaného požiaru podľa bodu 1, ako aj požiadavky na jej materiálno-technické vybavenie
 • najkratšieho času na vykonanie účinného zásahu pri predpokladanom požiari podľa bodu 1

Ak zmenené pomery v objektoch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa majú vplyv aj na zmeny nebezpečenstva vzniku požiaru, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ analýzu upraví podľa reálnej situácie do troch mesiacov od vzniknutých zmien a predloží ju krajskému riaditeľstvu na schválenie.

Prečo zvoliť Safirs

Benefit

Lorem ipsum dolor sit amet

Benefit

Lorem ipsum dolor sit amet exceptis ametis

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Protected clients

#effectivesafety blog