Contact form

Contact us

Služba: Implementácia manažérskych systémov

Služba: Implementácia manažérskych systémov

Spoločnosť Safirs, s.r.o. pomáha svojím odborným poradenstvom organizáciám dosahovať a zabezpečovať vhodný manažérsky systém v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Za účelom zaistenia vhodného systému nepostačuje len splniť požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov, ale je potrebné odhaliť aj možné riziká. V neposlednom rade je nevyhnutné aktívne zapojiť do jednotlivých systémov aj všetkých zamestnancov organizácie, keďže sa ich táto problematika priamo dotýka.

 

Safirs, s.r.o. napomáha implementovať tieto manažérske systémy:

ISO 9001 - Systém manažérstva kvality

ISO 14001 - Systémy environmentálneho manažérstva

ISO 45001 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Systém manažérstva kvality ISO 9001

V stále sa zvyšujúcej konkurencii na trhu je nevyhnutné hľadať spôsoby ako zvýšiť vlastnú konkurencieschopnosť a tým si zabezpečiť trvaloudržateľné trhové postavenie. Práve implementácia systému manažérstva kvality môže byť jedným zo spôsobov ako získať a zachovať si dlhodobú konkurencieschopnosť.

Ide o dlhodobý proces, ktorý vedie k zlepšovaniu spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán, efektívnosti, optimalizácii vo výrobnom procese, eliminácii nákladov, redukcii rizík, zvyšovaniu produktivity práce, jasnému určeniu zodpovednosti a samozrejme v neposlednej rade k zvyšovaniu kvality samotného produktu, či služby.

Nakoľko ide o zložitý proces spoločnosť Safirs, s.r.o. Vám ponúka svoje služby, ktoré zahŕňajú komplexnú analýzu a na základe jej výsledkov návody a odporúčania na to ako Systém manažérstva kvality ISO 9001 efektívne zapracovať do vnútropodnikových systémov. Okrem toho budeme Vašim partnerom v celom procese implementácie od vypracovania dokumentácia až po následnú kontrolu implementácie navrhnutých opatrení a procesov.

Princípy systémov riadenia kvality ISO 9001:

 • orientácia na zákazníka,
 • vodcovstvo,
 • zapojenie ľudí,
 • procesný princíp,
 • systémový prístup k manažérstvu,
 • neustále zlepšovanie,
 • orientácia na fakty pri rozhodovaní,
 • vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi.

Systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001 

Systém environmentálneho manažérstva je časť celkového systému manažérstva, ktorá obsahuje organizačnú štruktúru, plánovanie činností, povinnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje na prípravu, zavádzanie, dosahovanie, preskúmanie a udržiavanie environmentálnej politiky. Okrem implementácie systému environmentálneho manažérstva Vám spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka prepojenie na systém kvality ISO 9001.

Výhody implementácie SEM ISO 14001:

 • dobrý profil spoločnosti – posilnenie vzťahov s verejnosťou,
 • konkurenčné výhody so zahraničným partnerom,
 • nižšie náklady – vyššia konkurencieschopnosť,
 • plnenie kritérií pre investovanie, poskytovanie úverov,
 • zníženie rizík z porušovania zákonov a následných postihov,
 • zníženie rizika nehôd ovplyvňujúcich životné prostredie,
 • zvýšenie dôvery orgánov štátnej správy,
 • poskytnutie nástroja a prostriedkov na objektívne posúdenie podnikateľského správania,
 • podpora ekologického povedomia a cieľov v oblasti kvality,
 • zlepšenie hospodárskych výsledkov,
 • zlepšenie efektívnosti,
 • zvýšenie výnosov,
 • redukcia nákladov na poistenie.

Implementácia prvkov ISO 45001

Spoločnosť Safirs, s.r.o. svojím odborným poradenstvom pomáha organizáciám s dosahovaním a zabezpečovaním vhodného systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s ohľadom na sprísnenú legislatívu a narastajúci záujem. Za účelom zaistenia vhodného systému BOZP nepostačuje len jednoducho splniť požiadavky právnych predpisov, ale je potrebné odhaliť aj mnohé iné riziká ohrozujúce bezpečnosť a zdravie na pracovisku. V neposlednom rade je potrebné aktívne zapojiť do systému zamestnancov organizácie, keďže BOZP sa dotýka každého jedného z nich. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz aj na zlepšovanie pracovných podmienok v oblasti BOZP, kde je jedným z možných riešení práve implementovanie smernice ISO45001.

Výhody implementácie prvkov smernice ISO 45001:

 • minimalizovanie rizika straty na životoch alebo poškodenia zdravia zamestnancov,
 • minimalizovanie rizika strát spôsobených chorobou z povolania,
 • systematickosť, prehľadnosť a plánovitosť v oblasti BOZP,
 • zvýšenie motivácie zamestnancov a ich zodpovednosti za BOZP na všetkých úrovniach organizácie,
 • zlepšenie imidžu.

Prečo zvoliť Safirs

Benefit

Lorem ipsum dolor sit amet

Benefit

Lorem ipsum dolor sit amet exceptis ametis

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Protected clients

#effectivesafety blog