Contact form

Contact us

Služba: Skúšky tesností

Služba: Skúšky tesností

Spoločnosť Safirs, s.r.o. poskytuje skúšky tesností - nedeštruktívne skúšanie tesností.

Vodný zákon č.364/2004 Z.z. [1] v § 39, článok 2, písmeno d) požaduje vykonávať na všetkých objektoch, v ktorých sa nachádzajú nebezpečné látky, kontrolu ich technického stavu a skúšky tesnosti.

Zariadenia určené na skúšky tesností

Skúška tesnosti sa týka nasledujúcich skúšaných objektov:

 • skladovacích nádrží t.j. zásobníkov (kovových, laminátových, plastových, smaltovaných, a pod.) na nebezpečné látky resp. ropné produkty,
 • potrubných rozvodov,
 • záchytných havarijných vaní, resp. záchytných havarijných jímok,
 • žúmp pre odpadové vody,
 • žúmp na skladovanie tekutých hospodárskych hnojív a silážnych štiav,
 • domových žúmp pre rodinné domy a rekreačné chaty (doklad o vodotesnosti žumpy resp. atest vodotesnosti žumpy resp. atest o nepriepustnosti žumpy), potrebný k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 • domových a priemyselných  čističiek odpadových vôd (ČOV),
 • septikov,
 • čerpacích staníc pohonných hmôt (PHM),
 • odlučovačov ropných látok,
 • lapačov olejov,
 • priemyselných podláh,
 • manipulačných plôch, a pod.

Metódy vykonávania skúšok

Spoločnosť Safirs, s.r.o. zabezpečuje nasledovné metódy vykonávania skúšok tesnosti nádrží, potrubí, záchytných havarijných vaní resp. záchytných jímok, žúmp, priemyselných podláh a pod.:

 • integrálne pretlakové skúšky nádrží (vzduchom na max. tlak 50 kPa podľa STN 753415),
 • integrálne pretlakové skúšky potrubí (podľa STN 753415),
 • skúšky kanalizačných potrubí a stôk (podľa STN EN 1610 - skúška vzduchom, alebo vodou),
 • lokalizačné skúšky tesnosti zvarov s využitím vákuových komôrok (podľa STN 753415),
 • lokalizačné skúšky tesnosti zvarov – kapilárna skúška PT (penetration testing podľa STN 753415),
 • lokalizačné podtlakové skúšky objektov vákuovými komôrkami (podľa STN 753415),
 • skúšky kanalizačných potrubí a stôk (podľa STN EN 1610 - skúška vzduchom, alebo vodou),
 • skúšky vodotesnosti záchytných havarijných vaní (jímok), žúmp, a pod. (podľa STN 750905).

Prečo zvoliť Safirs

Benefit

Lorem ipsum dolor sit amet

Benefit

Lorem ipsum dolor sit amet exceptis ametis

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Protected clients

#effectivesafety blog