Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Služba: Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Spoločnosť Safirs, s.r.o. zabezpečuje činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Uvedené nariadenie ukladá povinnosť stavebníka (investora) vymenovať koordinátora bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Činnosť koordinátora bezpečnosti je dôležitá už aj v rámci prípravy stavby, najmä pri spracovávaní časti projektovej dokumentácie:

Prípravná fáza stavby:

 • vypracovanie Plánu BOZP na dané stavenisko v písomnej a grafickej podobe, ktoré ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku,
 • oznámenie zahájenia stavebných prác na stavenisku príslušnému inšpektorátu práce (po vystavení poverenia),
 • na základe požiadavky zákazníka dodanie všetkých potrebných a požadovaných prostriedkov z oblasti BOZP a OPP,
 • poskytnutie odbornej pomoci pri vypracovávaní zmluvy, záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a iných potrebných dokumentov.

Fáza realizácie stavby:

 • koordinácia spolupráce zhotoviteľov alebo osôb z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby a na všeobecné zásady prevencie rizík a činnosti vykonávané na stavenisku súčasne, prípadne v tesnej nadväznosti, s cieľom chrániť zdravie osôb, zabraňovať pracovným úrazom a predchádzať vzniku chorôb z povolania,
 • realizácia prác na stavenisku so zameraním na zisťovanie, či sú dodržiavané požiadavky na BOZP, upozorňovanie na zistené nedostatky a požadovanie bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov,
 • vyžiadanie zhotoviteľa doporučenia na technické riešenia alebo opatrenia k zaisteniu BOZP pre stanovenie pracovných alebo technologických postupov a plánovanie bezpečnej realizácii prác, ktoré sa s ohľadom na vecné a časové väzby pri realizácii stavby uskutočňujú súčasne alebo na seba budú bezprostredne nadväzovať,
 • kontrola zabezpečenia obvodu staveniska, vrátane vstupov a vjazdu na stavenisko s cieľom zamedziť vstupu nepovolaným osobám,
 • dohľad, či zhotovitelia dodržujú Plán BOZP a prijatie opatrení a termínov k náprave zistených nedostatkov,
 • organizovanie kontrolných dní zameraných na dodržiavanie systému BOZP za účasti zhotoviteľov,
 • vyhotovovanie zápisov o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku a návrh opatrení akým spôsobom je možné tieto nedostatky odstrániť,
 • iné činnosti na základe požiadavky zákazníka.

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog