Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Podnikové životné prostredie

Služba: Podnikové životné prostredie

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. zabezpečuje komplexné služby v oblasti ochrany životného prostredia, so zameraním predovšetkým na odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia a vodné hospodárstvo.

Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovania životného prostredia alebo ktorými sa toto znečisťovanie alebo ohrozovanie eliminuje.

Ochrana životného prostredia sa takisto vzťahuje na každého, kto chce vyrábať, dovážať alebo zaviesť do obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, a teda je následne povinný zabezpečiť, aby spĺňal podmienky ochrany životného prostredia. Uvedené pre Vás zabezpečíme v plnom rozsahu.

 

Služby v oblasti odpadového hospodárstva zahŕňajú najmä:

 • Vypracovanie a vedenie evidencií odpadov na evidenčnom liste,
 • Vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov,
 • Zabezpečovanie ohlasovacích povinností,
 • Vypracovanie súhlasov a registrácií v zmysle legislatívy odpadového hospodárstva,
 • Zastupovanie pre orgánmi štátnej správy.

 

Služby v oblasti ochrany ovzdušia zahŕňajú najmä:

 • Zaradenia zdroja znečisťovania ovzdušia,
 • Zabezpečovanie ohlasovacích povinností pre malé, stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia,
 • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie,
 • Zastupovanie pre orgánmi štátnej správy.

Služby v oblasti vodného hospodárstva zahŕňajú najmä:

 • Vypracovanie povolení, súhlasov a vyjadrení v zmysle legislatívy ochrany vôd,
 • Vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (tzv. Havarijný plán),
 • Zabezpečovanie funkcie Vodohospodára v zmysle § 70 vodného zákona,
 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy.

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog