Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Skúšky tesností

Služba: Skúšky tesností

Spoločnosť Safirs, s.r.o. poskytuje skúšky tesností - nedeštruktívne skúšanie tesností.

Vodný zákon č.364/2004 Z.z. [1] v § 39, článok 2, písmeno d) požaduje vykonávať na všetkých objektoch, v ktorých sa nachádzajú nebezpečné látky, kontrolu ich technického stavu a skúšky tesnosti.

Zariadenia určené na skúšky tesností

Skúška tesnosti sa týka nasledujúcich skúšaných objektov:

 • skladovacích nádrží t.j. zásobníkov (kovových, laminátových, plastových, smaltovaných, a pod.) na nebezpečné látky resp. ropné produkty,
 • potrubných rozvodov,
 • záchytných havarijných vaní, resp. záchytných havarijných jímok,
 • žúmp pre odpadové vody,
 • žúmp na skladovanie tekutých hospodárskych hnojív a silážnych štiav,
 • domových žúmp pre rodinné domy a rekreačné chaty (doklad o vodotesnosti žumpy resp. atest vodotesnosti žumpy resp. atest o nepriepustnosti žumpy), potrebný k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 • domových a priemyselných  čističiek odpadových vôd (ČOV),
 • septikov,
 • čerpacích staníc pohonných hmôt (PHM),
 • odlučovačov ropných látok,
 • lapačov olejov,
 • priemyselných podláh,
 • manipulačných plôch, a pod.

Metódy vykonávania skúšok

Spoločnosť Safirs, s.r.o. zabezpečuje nasledovné metódy vykonávania skúšok tesnosti nádrží, potrubí, záchytných havarijných vaní resp. záchytných jímok, žúmp, priemyselných podláh a pod.:

 • integrálne pretlakové skúšky nádrží (vzduchom na max. tlak 50 kPa podľa STN 753415),
 • integrálne pretlakové skúšky potrubí (podľa STN 753415),
 • skúšky kanalizačných potrubí a stôk (podľa STN EN 1610 - skúška vzduchom, alebo vodou),
 • lokalizačné skúšky tesnosti zvarov s využitím vákuových komôrok (podľa STN 753415),
 • lokalizačné skúšky tesnosti zvarov – kapilárna skúška PT (penetration testing podľa STN 753415),
 • lokalizačné podtlakové skúšky objektov vákuovými komôrkami (podľa STN 753415),
 • skúšky kanalizačných potrubí a stôk (podľa STN EN 1610 - skúška vzduchom, alebo vodou),
 • skúšky vodotesnosti záchytných havarijných vaní (jímok), žúmp, a pod. (podľa STN 750905).

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog