Contact form

Contact us

Služba: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Služba: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je komplikovaná a zharmonizovať podnikanie s legislatívnymi požiadavkami nie je jednoduché. Práve z tohto dôvodu je výhodné využitie služieb špecializovanej firmy akou je aj spoločnosť Safirs, s.r.o., ktorá zaistí spracovanie potrebnej dokumentácie a kontrolu celkového stavu BOZP v úzkej spolupráci so zákazníkom. V praktickom poňatí ide o súbor opatrení, ktoré pri správnej aplikácii alebo realizácii vytvoria podmienky k tomu, aby sa pravdepodobnosť ohrozenia alebo poškodenia ľudského zdravia znížila na minimum. Tieto opatrenia je vhodné zahrnúť už do fázy prípravy podnikateľského plánu, nakoľko sa môžu preniesť do finančnej náročnosti podnikania.

Spoločnosť Safirs, s.r.o. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytuje:

  • bezpečnostno-technickú službu (BTS)
  • koordináciu BOZP na stavenisku
  • bezpečnosť práce pri banskej činnosti
  • výchovu a vzdelávanie

Prečo zvoliť Safirs

Benefit

Lorem ipsum dolor sit amet

Benefit

Lorem ipsum dolor sit amet exceptis ametis

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Protected clients

#effectivesafety blog