Contact form

Contact us

Služba: Ochrana pred požiarmi (OPP)

Služba: Ochrana pred požiarmi (OPP)

Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach pomocou vlastných zdrojov a jednoduchých úkonov na zabránenie vzniku požiaru.

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka služby v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby v zmysle § 4 a 5  Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávajúcej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a ďalších súvisiacich právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi.

 

Základný rozsah činností v oblasti OPP:

 • zabezpečenie plnenia ustanovených povinností a určených úloh na úseku OPP osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • určovanie miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • zabezpečenie školenia a overovania vedomostí o ochrane pred požiarmi,
 • zabezpečenie pravidelného čistenia a kontroly komínov,
 • vykonanie, organizovanie a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov,
 • účasť pri kontrolách vykonávaných kontrolnými orgánmi (ŠPD),
 • sledovanie termínov revízii súvisiacich s ochranou pred požiarmi,
 • odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany pred požiarmi.

Prečo zvoliť Safirs

Benefit

Lorem ipsum dolor sit amet

Benefit

Lorem ipsum dolor sit amet exceptis ametis

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Protected clients

#effectivesafety blog