Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri banskej činnosti

Služba: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri banskej činnosti

Spoločnosť Safirs, s.r.o. zabezpečuje služby BOZP pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom odborne spôsobilou osobou, a to banským bezpečnostným technikom (BBT).

Základný rozsah činností poskytovaný BBT:

  • vykonanie auditu, analýza stavu plnenia legislatívnych povinností v oblasti BOZP pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
  • vypracovanie, vedenie a aktualizáciu predpísanej dokumentácie bezpečnosti práce (prevádzková dokumentácia, a to technologický postup, pracovný postup, prevádzkový poriadok alebo pokyny na obsluhu a údržbu, havarijný plán a pod.),
  • školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, vodičov motorových vozidiel a pod.,
  • kontrolu pracovísk a objektov z bezpečnosti práce, navrhnutie opatrení na odstránenie nedostatkov,
  • označenie pracovísk a zariadení bezpečnostno-zdravotným značením,
  • šetrenie a spísanie záznamu o pracovnom úraze,
  • upozorňovanie na novoprijatú legislatívu,
  • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
  • telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie v danej oblasti,
  • iné činnosti na základe požiadavky zákazníka.

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog