Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Bezpečnostno-technická služba

Služba: Bezpečnostno-technická služba

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v organizáciach. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám naša spoločnosť prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom z platných právnych predpisov.

Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať kvalitnú a funkčnú dokumentáciu, vykonávať všetky potrebné školenia pre zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Základný rozsah činností v oblasti bezpečnostno-technickej služby:

 • úvodný odborný audit, prehliadku pracovísk, kontrolu aktuálnej dokumentácie s následným návrhom opatrení k odstránení prípadných nedostatkov,
 • vypracovanie politiky BOZP ako kľúčového prvku riadenia v oblasti BOZP,
 • vypracovanie, vedenie, udržiavanie a aktualizáciu dokumentácie BOZP,
 • zavedenie systému evidencie a vykonávania všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP,
 • vypracovanie harmonogramu periodických činností (kontroly, skúšky a prehliadky technických zariadení, plán lekárskych prehliadok, školenia) a dohľad nad nimi,
 • zavedenie, vykonávanie kontrol a vyhodnocovanie stavu BOZP,
 • účasť na vyšetrovaní úrazov, vypracovanie záznamov, rozborov a správ,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách,
 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
 • výkon dychových skúšok na prítomnosť alkoholu certifikovanými prístrojmi,
 • implementovanie praktických prvkov a postupov podľa smernice ISO 45001, 
 • komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia, 
 • podporu pri tvorbe systému BOZP v úzkej spolupráci so zákazníkom.

 

Prečo je starostlivosť o BOZP dôležitá?

 

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog